Jdi na obsah Jdi na menu
 


Usnesení Výroční členské schůze 2020

article preview

 

VČS

I. přijímá za nového člena spolku:

Jana Vitvara,nar. 12.1.1975,místem pobytu Mikulášovičky č.p.1, 407 79 Mikulášovice, tel.777485878,

VITVI@SEZNAM.CZ

II. bere na vědomí:

 • informaci výboru o organizačních změnách týkajících se spolku

 

III. schvaluje:

 

 • zápis z VČS 19.4.2019

 • činnost výboru, kontrolní komise a kontrolora v období od minulé VČS

 • výroční zprávu o činnosti ZO v roce 2019 a plnění poslání a vize organizace do roku 2019

 • materiály poslání, vize, SWOT a organizační strukturu spolku na léta 2020-24

 • operativní plán činnosti ZO na rok 2020 s jeho předpokládaným finančním krytím

 • dosavadní činnost předsedy, místopředsedy a pokladní ZO ve věci grantových řízení a účasti v dotačních programech zaměřených na podporu činnosti mladých chovatelů v ZO

 • pokračování v péči o vysazenou lípu u kapličky v Mikulášovicích na Salmově v rámci akce Stromy sv.Anežky České z roku 2011, o vysazenou lípu svobody na Salmově v roce 2018 a či o ovocné stromy vysazené na Salmově, Mikulášovičkách a Horních Mikulášovicích v rámci akce 72 hodin v letech 2016, 2017, 2018 a 2019

 • průběžnou prezentaci činnosti ZO ve vývěsní skříňce umístěné u zastávky busu na náměstí v Mikulášovicích

 • uspořádání 37.ročníku LTMCH se zvířaty v Mikulášovicích jako mezinárodní akci a případně 17. ročníku vánočního tábora

 • stanovení slevy pro MCH – členy naší organizace pro účast na letním táboře na 750 Kč za aktivní účast na životě kroužku a 750 Kč za aktivní účast v OMCH 2020

 • dosavadní průběh spolupráce a její pokračování při pořádání táborů s odborovou organizací MěÚ ve Varnsdorfu

 • uspořádání školení vedoucích a praktikantů před zahájením tábora na Salmově, kteří současně pomohou s jeho stavbou v rámci přípravy letního tábora a rovněž jeho bourání v závěru tábora

 • účast vedoucích tábora na podzimním školení pracovníků s mládeží CVVZ v Českých Budějovich

 

IV. pověřuje:

 • předsedu a místopředsedkyni dalším jednáním ve věci získávání dotací a grantů pro naši organizaci v roce 2020 a 2021

 • předsedu a případně další členy ZO dle potřeby k účasti na školeních a seminářích ve věci grantů a dotací

 • předsedu a další členy ZO dle potřeby k jednání o vzájemné spolupráci na úseku mládeže s chovateli ze spolku z obce Hörnitz v Sasku (SRN), případně z jiných míst, kde bude zájem

 

 

V. volí:

 

A/ v doplňovacích volbách na funkční období do roku 2022

 • Štěpánku Vitvarovou a Jana Vitvara za členy kontrolní komise ZO a stanovuje tak počet členů tohoto orgánu na 3. Následně zvolili členové KK předsedou komise Jana Vitvara.

 • Současně stanovuje počet členů statutárního orgánu – výboru ZO na 3.

B/

 • předsedu, místopředsedkyni a pokladní ZO jako delegáty na konferenci ÚO ČSCH v Ústí n.L.,

 • předsedu ZO jako delegáta na ústřední konferenci sekce chovatelů koček ČSCH v roce 2021, jako náhradnici členku ZO Dagmar Střelcovou

 • předsedu ZO jako delegáta na ústřední konferenci pracovníků s mladými chovateli ČSCH v roce 2020 a 2021, jako náhradnice místopředsedkyni ZO a členku ZO Dagmar Střelcovou

 

VI. ukládá:

 

 • zástupci naší organizace v představenstvu MAS Český sever aktivně pracovat v tomto orgánu

 • kontrolnímu orgánu ZO po zpracování zprávy o kontrole hospodaření spolku za rok 2019 zprávu rozeslat všem členům

 • výboru spolku připravit bez zbytečného odkladu vše potřebné k založení nového spolku s pracovním názvem: Mladí chovatelé zvířat, z.s. s celostátní působností

 

VII. vyslovuje:

 

 • nedůvěru nové ústřední komisi pro práci s mladými chovateli ČSCH pro závažná porušení Stanov, organizačního řádu ÚKPMCH a usnesení konferencí 2018 a 2019 s negativními dopady na OMCH

 

VIII. děkuje:

 • všem funkcionářům a členům ZO a MCH z kroužku za aktivní činnost v naší ZO při zabezpečování programu a reprezentaci ZO, města Mikulášovice a okresu Děčín a v CK OMCH v uplynulém roce a stejně tak některým jejich rodinným příslušníkům

 • městu Mikulášovice za trvalou finanční i morální podporu činnosti našeho spolku

 • agentuře Tandem Plzeň za finanční podporu při konání česko-německých výměn mládeže

 • Dobrovolnému svazku obcí Sever za finanční podporu při konání akcí pro mladé chovatele

 • Pivovaru Kocour s.r.o. Varnsdorf za podporu při konání našich akcí pro mladé chovatele

 • Mikovu s.r.o. za podporu při konání našich akcí pro mladé chovatele

 • TOM 1027 STOPAŘI, Mikulášovice za dlouholetou pomoc při konání našich akcí pro mladé chovatele

 • SDH Mikulášovice za spolupráci při konání našich letních táborů

 • a všem dalším individuálním podporovatelům činnosti našeho spolku


 

Usnesení přijato 12 členy ZO

 

 

Náhledy fotografií ze složky VČS 2019

 


Poslední fotografie


Fotoalbum


Facebook

Mail list
Statistiky

Online: 5
Celkem: 281416
Měsíc: 8714
Den: 222